RSSThích Giác Toàn

Giáo lý duyên khởi – Nền tảng của giáo dục Phật giáo

| 22/10/2015 | 0 Comments
Giáo lý duyên khởi – Nền tảng của giáo dục Phật giáo

Phật học và Triết học | Thích Giác Toàn ++ I.Giáo lý Duyên khởi là nguyên lý chủ đạo của tư tưởng Phật giáo Duyên khởi là chân lý được chư Phật chứng ngộ và trở thành một truyền thống chứng ngộ. Chính Đức Phật Thích ca đã chứng ngộ chân lý này và Ngài […]

Continue Reading

Mục tiêu của giáo dục Phật giáo

| 20/09/2015 | 0 Comments
Mục tiêu của giáo dục Phật giáo

Triết học và Phật học | Thích Giác Toàn   I. Bàn về hạnh phúc Mọi hoạt động có ý thức của con người đều nhằm mục đích nào đó. Đạt được mục đích thì phát sinh một cảm nhận dễ chịu, thỏa ý. Qua thực tế này, người ta bảo rằng sống hành động […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com