http://tapchivanhoaphatgiao.com/wp-content/uploads/2016/03/nhasachvanhoaphatgiao.jpg

Đức Phật của tôi

| 13/05/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 15  |

Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sinh ra là một con người, sống như một con người và từ giả cõi đời như một con người…

Duc Phat cua toi

Tuyển tập Đức Phật của tôi là những bài viết của nhiều tác giả, đã đăng trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trong nhiều năm qua gồm 49 bài viết chứa đựng lòng tôn kính Đức Phật và giáo pháp của Ngài do Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ  thực hiện.

nhasachvanhoaphatgiao.com

(Visited 148 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Narada Thera, Phật Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *