Lời khuyên giản dị

| 16/07/2015 | 0 Comments

Quảng Sinh

 “Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành” (1)
là lời khuyên căn bản và giản dị của Đức Phật
dành cho mọi người.

Loi-khuyen-gian-di

Phật thấy rõ nhân quả các nghiệp thiện ác nên dạy mọi người từ bỏ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác và khuyên mọi người nỗ lực làm điều lành về thân, làm điều lành về lời, và làm điều lành về ý. Phật không muốn người nào chịu bất hạnh khổ đau bởi các hành vi sai trái của chính mình. Phật mong cho mọi người được may mắn hạnh phúc nên khuyên dạy những điều thật hiền lành. Với tâm từ của bậc Giác ngộ, Phật nhắn nhủ thế nhân:

      “Nếu người làm điều ác,
      Chớ tiếp tục làm thêm;
      Chớ ước muốn điều ác,
      Chứa ác, tất chịu khổ.

      Nếu người làm điều thiện,
      Nên tiếp tục làm thêm;
      Hãy ước muốn điều thiện,
      Chứa thiện, được an lạc” (2).

Lời Phật khuyên giản dị và nhẹ nhàng làm sao! Ai lỡ làm điều xấu ác rồi thì nên dừng lại, đừng làm thêm nữa; phải dừng ngay trong ý nghĩ và cảm thức, vì tích tập điều xấu ác, dù trong ý tưởng thôi, cũng không tránh khỏi cái họa khổ đau. Người nào đã có duyên may làm điều tốt điều lành thì nên tiếp tục phát huy, với lòng mong ước được làm nhiều hơn nữa, vì càng làm điều lành thì an lạc càng lớn.

Phật dạy chứa ác phải chịu khổ, làm thiện được an lạc, ý nghĩa thực tiễn của lời dạy ấy là thế nào? Mẩu kinh ngắn do Phật giảng cho Tôn giả Ananda sau đây (3) gợi cảm thức cho chúng ta về kết quả thiện ác và lý do vì sao Phật thiết tha khuyên mọi người bỏ ác làm lành:

“ – Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ànanda, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm.

– Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại gì được chờ đợi?

– Vì rằng, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách mình; sau khi được biết, kẻ trí chê trách; tiếng ác đồn xa; bị mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì thế, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại như vậy được chờ đợi.

– Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ànanda, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm.

– Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng,thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy,thòi có những lợi ích gì được chờ đợi?

– Vì rằng, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như sau được chờ đợi: Tự mình không chê trách mình, sau khi được biết, kẻ trí tán thán; tiếng lành đồn xa; không bị mê ám khi mệnh chung; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Vì thế, này Ànanda, Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như vậy được chờ đợi”.

 

Chú thích:

  1. Kinh Pháp cú, kệ số 183.
  2. Kinh Pháp cú, kệ số 117-118
  3. Kinh Các sức mạnh, Tăng Chi Bộ.

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 77

(Visited 352 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Phật Pháp, Quảng Sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *