Giá trị đích thực của một con người

| 02/06/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 57

Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi: anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng khỏi Cái Tôi đến mức độ nào và theo nghĩa gì.

 A. Einstein (Mein Weltbild)

suongmai57

 

(Visited 182 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *