Tag: Chánh tư duy

Tu tập Chánh tư duy

| 25/07/2015 | 0 Comments
Tu tập Chánh tư duy

Nguyên Bình Tư duy hay suy tư nghĩa là hướng tâm đến hay nghĩ về một đối tượng tư duy nào đó và để cho dòng tâm thức hoạt động.  Sự hướng tâm hay nghĩ về một đối tượng nào đó khiến tâm thức vận hành thì được gọi là tầm (vitakka). Đạo Phật phân […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com