Tag: Freud

Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

| 16/10/2012 | 0 Comments
Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHẬT GIÁO Ở PHƯƠNG TÂY NHẰM ĐÁP ỨNG                  CHO NHỮNG KHỦNG HOẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  GS . TS. R. CLARK ,  Đại học  Stanford, CA, HOA KỲ   (Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 20)  Trong suốt 150 năm qua, tại các quốc gia Tây phương đã […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com