Tháng Giêng

| 24/02/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 48 |

Huỳnh Kim Bửu –  THÁNG GIÊNG

Lê Nghị –  THIỀN ẢNH

Mã Nhược Mai –  QUA SÔNG

thang-gieng

(Visited 103 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Huỳnh Kim Bửu, Lê Nghị, Mã Nhược Mai, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *