Kinh lá Buông – Thư tịch cổ ghi chép tư tưởng triết lý Phật giáo Nam tông Khmer vùng Nam Bộ (TS. Vũ Văn Chung)

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề...

Lan toả giá trị Kinh lá Buông của Phật giáo Nam tông Khmer giữa lòng hiện đại (Lê Văn Hiếu)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một di sản văn hóa đặc biệt quan trọng...

Nhìn lại giá trị di sản văn hoá Kinh lá Buông trong Phật giáo Nam tông Khmer (Danh Thanh Phường, ĐĐ. Danh Minh)

Tóm tắt: Kinh lá Buông (satra) là một trong những tài liệu quý hiếm, là...

Tìm hiểu kho tàng văn hoá Phật giáo trong Kinh lá Buông tại An Giang (Hồ Đăng Khoa)

Tóm tắt: Kinh lá Buông của người Khmer được xem là một thư tịch cổ,...

Khảo sát một số cấu trúc vị từ trong bộ lá Buông của người Khmer Nam Bộ (TS. Huỳnh Sang)

Tóm tắt: Dưới góc nhìn Ngôn ngữ học Tri nhận , ý niệm của người...

Giữ gìn văn hoá Kinh lá Buông của người Khmer Nam Bộ (ThS. Vũ Hải Thiên Nga, ThS. Trịnh Huỳnh Chấn)

Tóm tắt: Kinh là buông là nét văn hóa độc đáo của đồng bào người...

Kinh lá Buông – Triết lý sống của người Khmer (Đinh Thị May: Thích Nữ Huệ Lộc)

Tóm tắt: Kinh lá Buông không chỉ bộ kinh đặc trưng của Phật giáo Nam...

Kinh lá Buông – Di sản văn hoá Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ (TT.ThS Thạch Nê, ĐĐ.ThS Danh Hữu Lợi)

Tóm tắt: Trước khi truyền tải đến nguyên liệu giấy in, lá buông (Satra) là...

Kinh lá Buông – Nơi lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học của dân An Giang (ThS. Phan Thị An Phú)

Tóm tắt: Kinh lá buông là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng,...

Giá trị lịch sử di sản văn hoá Kinh lá Buông (Nguyễn Thị Hiệp)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một tài liệu văn hóa và tôn giáo rất...

Giá trị của Kinh lá Buông đối với Phật giáo Nam tông Khmer (Thích Nữ Chơn Phương Tuệ)

Tóm tắt: Kinh là từ kim khẩu của đức Phật nói ra; những lời dạy...

Đồng bào Khmer ở An Giang – Nam Bộ và Kinh lá Buông trong đời sống văn hoá tâm linh (Trần Thị Ánh Hồng)

Tóm tắt: Qua quá trình phát triển từ lâu đời, người Khmer ở An Giang,...

Kinh lá Buông cổ về nghệ thuật và triết lý sống của người Khmer tại An Giang (TS. Nguyễn Thị Thanh Mai)

Tóm tắt: Muốn hiểu được kinh viết trên lá buông thì chúng ta cần tìm...