Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (ĐĐ. Thích Pháp Trí)

THÀNH đạo nghiệp trí ma-ha
KÍNH ân Tam bảo độ tha thế trần
ĐẢNH Viên Minh trụ Pháp thân
LỄ hằng sa Phật qua gần bách niên
GIÁC huyễn mộng rõ nhân duyên
LINH cơ diệu dụng tiệm quyền xiển dương
TRƯỞNG Bồ-đề, giới luật tường
LÃO nông Tăng giữa đời thường an nhiên
HOÀ từ đức độ tinh chuyên
THƯỢNG trần xuất sĩ bậc thiền môn phong
THÍCH chủng tiếp nối thiệu long
PHỔ quang minh tạng sáng dòng Phật gia
TUỆ bi trí diệu liên hoa
PHÁP thường độ chúng sa bà khắp nơi
CHỦ nhân ông, rõ mỗi thời
HỘI Bảo Tích, Hoa Nghiêm mời chân nhân
ĐỒNG vào Pháp tánh tạng thân
CHỨNG ngôi bất thoái sáng ngần cõi tâm
MINH thời thạch trụ tùng lâm
GIÁO nhân nhiếp chúng thậm thâm ý thiền
HỘI nhất thỉnh tâm nhất nguyền
PHẬT ân Pháp chủ nối truyền Đệ tam
GIÁO lưu phụng sự duyên làm
VIỆT tròn sở nguyện liễu phàm tánh xưa
NAM bang dụng ý huyền thừa
TÂN tuỳ lai khứ sớm trưa chẳng cầu
VIÊN dung vạn pháp tâm đầu
TỊCH nhiên quả chứng niệm thâu Nê-hoàn.

Hậu học
Tiểu Tăng Thích Pháp Trí
Nhất tâm khể thủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *