Mục lục 380


Chủ đề: CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI

6. Thân phận và khả tính tình yêu vô hạn của con người (TT.TS. Thích Phước Ðạt)

10. Thấu hiểu bằng lòng từ bi để nối dài yêu thương (Thông Bảo)

16. Sống bình an và hạnh phúc theo tinh thần Phật giáo (SC. Thích Nữ Chơn Ngọc)

20. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Tình thương và sự bao dung (NCS. Trần Thị Mai Hương)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ÐẠI

26. Ðóng góp của người cư sĩ, trí thức cho các hoạt động chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX (ÐÐ. Thích Minh Nghĩa)

34. Trúc Lâm Ðại đầu đà: Một tấm gương sáng ngời cho hậu thế (NCS. Lê Tấn Lộc)

40. Những cống hiến của ngài Ðạo An đối với Phật giáo Trung Quốc (SC. Thích Nữ Hạnh Tri)

 

PHẬT GIÁO, VĂN HÓA & ÐỜI SỐNG

48. Kiến trúc chùa tháp Ðại Việt thời Lý qua một số công trình tiêu biểu (SC. Thích Nữ Huệ Lộc)

56. Ý nghĩa “Sinh nhật” dưới góc nhìn Phật giáo (ÐÐ. Thích Nhân Tánh)

61. Ðặc điểm kiến trúc Miếu Nhị Phủ của người Hoa Phúc Kiến ở TP. Hồ Chí Minh (Lam Phương)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

70. Lịch sử và xu hướng nghiên cứu tư tưởng sinh thái Phật giáo (kỳ II) (NCS. Phạm Hoài Phong)

80. Từ Kinh Ðại Niệm Xứ lợi ích và phương thức hành thiền Vipassanā (Sa di Thích Ðức Kiên)

88. Nghĩ về quan điểm “Sanh tử tức Niết-bàn” trong phẩm Quán Phược giải, thứ 16, thuộc Trung Quán Luận (SC. Thích Nữ Hạnh Liên)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ÐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang

Mục lục 380

Trả lời