Thư tòa soạn 386

Quý độc giả thân mến!

Theo Cao Tăng Dị Truyện (Hạnh Huệ biên soạn, Nxb TP. Hồ Chí Minh 2001), vào nhà Đường (618-907), khoảng niên hiệu Trường Khánh năm thứ hai (822), có một câu chuyện kể rằng: Nhà thơ Bạch Cư Dị nghe danh Thiền sư Ô Sào, một cao Tăng đắc đạo, liền đến tham vấn. Khi gặp Thiền sư, nhà thơ hỏi: “Thầy có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật pháp chăng?”. Thiền sư đáp: “Chư ác mạc tác/ Chúng thiện phụng hành/ Tự tịnh kỳ ý/ Thị chư Phật giáo” (Chớ làm các điều ác/ Siêng làm các việc lành/ Giữ tâm ý trong sạch/ Đó là lời Phật dạy). Bạch Cư Dị nghe xong cười rằng: “Bài kệ Thầy dạy, đứa trẻ con lên tám cũng nói được”. Thiền sư Ô Sào mỉm cười nói: “Cư sĩ nói đúng lắm, đứa trẻ tám tuổi cũng có thể nói lên câu đạo lý ấy, nhưng để thực hành thì một ông lão tám mươi chưa chắc đã làm xong”.

Ai cũng có thể hiểu để thân tâm thanh tịnh cần gạt bỏ tham – sân – si trong cuộc sống đời thường. Tiếc rằng, không phải ai hiểu là cũng có thể làm được. Sống thiện là hành trình của cả một đời người mà mỗi chúng ta cần động viên. Phật ở trong tâm ta. Khi ta sống từ bi hỷ xả, biết yêu thương, tha thứ, tránh điều ác, làm điều lành… ấy chính là ta đã sống theo lời Phật dạy, có Phật trong mỗi ý nghĩ, mỗi hành động. Đương nhiên, với những “nhân” thiện lành ấy, ta sẽ gặt “quả” tốt đẹp. Nếu đã gieo nhân ác thì dù có lễ bái thế nào cũng không làm thay đổi cái quả của nhân bất thiện đã gieo.

Trong kinh Viên Giác cũng nhắc: “Nếu tâm chúng sanh được thanh tịnh thì bóng Bồ đề tự hiện vào”. Điều đó khẳng định thêm lần nữa, việc thanh tịnh tâm quả thật quan trọng đến dường nào, nơi con người từ sáu căn mà trầm luân thì cũng từ sáu căn mà giải thoát. Từ vọng chuyển thành chân, từ mê chuyển thành ngộ, ấy chính là đạo lộ con người cần nương theo.

Vì vậy, để cùng bàn luận sâu hơn về mục đích và cách thức để có tâm thanh tịnh, Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo xin gửi đến quý độc giả số báo 386 với chủ đề: “Tâm tịnh thân an”. Nhằm chuyển tải tinh thần: Những ai làm thiện xin hãy tiếp tục làm thiện, những ai chưa phát tâm thực hành thiện pháp từ nay hãy tập làm điều thiện. Bởi con người trôi lăn trong luân hồi sinh tử rất cần đem theo tư lương là công đức, thiện pháp.

Ban Biên tập Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *