Hạt thương (Lê Đàn)

Lê Đàn

—————————–

Em có biết

Tình thương là

Còn mãi

Thân phận người

Ngắn tựa

Gang tay

Ta sẽ già

Ngày kia

Còn xa lắm!

Lo làm chi

Xin dùng đủ

Hôm nay

Gieo hạt vui

Hạt sầu

Buông bỏ

Vào nhà kho

Quẳng hết

Hạt ngậm ngùi

Để lại trong kho

Hạt thương

Tươi mới

Sống bên nhau

Hạnh phúc

An vui…

Hạt thương (Lê Đàn)

Trả lời