Một số vấn đề liên quan đến từ thiện xã hội Phật giáo và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa hoạt động từ thiện xã hội tại Việt Nam hiện nay (NS. Thích Minh Thịnh)

LTS: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trân trọng trích đăng bài viết: “Một số vấn đề liên quan đến từ thiện xã hội Phật giáo và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa hoạt động từ thiện xã hội tại Việt Nam hiện nay” của Ni sư Thích Minh Thịnh. Đây là bài tham luận trích từ Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng, Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), tổ chức vào tháng 01/2022.

Tóm tắt: Du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, Phật giáo trở thành một trong những tôn giáo ăn sâu và bám rễ trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Đạo Phật với những triết lý nhân sinh sâu sắc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Công tác từ thiện xã hội là một trong những hoạt động Phật sự tiêu biểu, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, cứu nạn của Đạo Phật, cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phật giáo. Với tinh thần “Phụng sự chúng sinh chính là thiết thực cúng dường chư Phật”, Phật giáo đã và đang hòa mình, không tách rời đối với đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trước những bất cập còn tồn tại hiện nay, việc quản lý nhà nước nhằm phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động từ thiện xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đời sống là hết sức cần thiết.

Công tác từ thiện xã hội là một trong những hoạt động Phật sự tiêu biểu, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, cứu nạn của Đạo Phật, cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phật giáo. (Ảnh: PSO)

Bài viết này gồm những nội dung chính sau.

Thứ nhất: Trên cơ sở lý luận chung về từ thiện xã hội, bài viết nêu lên quan niệm về từ thiện dưới góc nhìn Phật giáo.

Thứ hai: Thành tựu đạt được của hoạt động từ thiện xã hội Phật giáo tại Việt Nam.

Thứ ba: Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường sự quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động từ thiện xã hội.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG

“Khái niệm về “từ thiện” bắt nguồn từ gốc tiếng Latin “caritas”, nghĩa là sự yêu thương và đối xử vô hạn đối với người khác mà không cần phải được trả công. Từ thiện có nghĩa là “tử tế”, là hành động nhân đạo của cá nhân hay tổ chức nhằm giúp đỡ người yếu thế vượt qua được khó khăn trước mắt. Hoạt động từ thiện giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển vì nó tạo cơ hội, điều kiện để thay đổi, cải thiện chất lượng cuộc sống của người yếu thế. Một cá nhân, một hộ gia đình có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và ổn định cuộc sống nếu như nhận được sự giúp đỡ hiệu quả của ai đó. Trên cơ sở đó, xã hội cũng có điều kiện phát triển.” [6, Tr.10]. Không phải cho đến ngày nay, vấn đề từ thiện xã hội tại Việt Nam mới xuất hiện, ngay từ thế kỉ thứ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông đã giảm thuế cho những gia đình giúp đỡ người nghèo. Dưới triều nhà Nguyễn cũng đã có sự hỗ trợ về vật chất cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mất mùa. Trải qua thời kỳ lịch sử lâu dài, nhân dân ta vẫn luôn tiếp nối truyền thống “lá lành đùm rá rách”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn.

Chiến tranh kéo dài đã làm cho nhân dân Việt Nam gánh chịu nhiều thiệt thòi. Bước vào thời kì xây dựng đất nước, nước ta gặp nhiều thử thách, tàn dư của chất độc da cam khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Ngày nay, trong quá trình phát triển khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền của nước ta còn cao, nhiều nơi còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt… khiến đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn. Đảng và Nhà nước ta luôn nỗ lực xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đầu tư một khoản ngân sách lớn nhưng không thể bao quát hết các đối tượng cần trợ giúp xã hội. Vì vậy, việc chung tay của các tổ chức, cá nhân, các thành phần xã hội trong đó có các tổ chức tôn giáo là hết sức cần thiết.

Để “xã hội hóa” công tác từ thiện xã hội, việc thành lập Ban kiểm tra, giám sát này là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao tính khách quan và minh bạch, không để các cá nhân hay tổ chức với những “thủ đoạn” không tốt làm ảnh hưởng đến quá trình từ thiện xã hội của Phật giáo. (Ảnh: PSO)

Từ thiện tương đương với quan niệm bố thí trong Phật giáo. Đối với giáo lý của Đạo Phật, một trong những con đường đưa đến sự giác ngộ đó chính là  thực hành lục độ (bao gồm: Bố thí, trì giới, tinh tiến, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ). “Bố là cùng khắp; thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi. Ba-la-mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita. Người Trung Hoa dịch nghĩa là “Bỉ ngạn đáo”, nói theo tiếng Việt là “đến bờ bên kia”. Bố thí Ba-la-mật tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, có công năng như một chiếc thuyền, đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sinh sang bờ giác ngộ của chư Phật. Bố thí Ba-la-mật gồm các loại sau đây: Tài thí, pháp thí, vô úy thí” [12; 571, 572].

Tài thí tức là đem tiền bạc, của cải, vật chất của mình ra cho. Pháp thí là đem lời hay, lẽ phải, những chân lý đúng đắn, những lời dạy quý báu của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác, dùng những gì đúng chánh pháp nói với người khác giúp họ cảm thấy an lạc, từ bỏ tham, sân, si. Vô úy thí có nghĩa là không sợ hãi, lấy sự không sợ hãi đó giúp cho mọi người có một trạng thái tâm lý hỷ lạc, từ đó đem đến hạnh phúc cho mình và người khác. Nếu như từ thời Đức Phật, việc bố thí là một trong những đức hạnh cao đẹp của người đệ tử xuất gia hay Phật tử tại gia, thì ngày nay bố thí cụ thể hơn là tài thí, pháp thí và vô úy thí gần với khái niệm từ thiện xã hội.

Như vậy, “bố thí” trong Phật giáo xuất phát từ tâm thức của người đệ tử Phật. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, bố thí “là sự cho đi mà không vì một mục đích hay muốn nhận lại một lợi ích nào đó, với ý nghĩa đó nó có mối liên hệ mật thiết với hoạt động từ thiện xã hội trong đời sống hiện nay, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, từ bi, cứu khổ của Đạo Phật”.

MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA TĂNG, NI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ TỪ THIỆN XÃ HỘI

Thứ nhất: Về mặt tổ chức, Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kiện toàn nhân sự và tu chỉnh nội quy 

“Kể từ sau Đại hội VII toàn quốc, để kiện toàn nhân sự, căn cứ Thông tư số 553/TT. HĐTS ngày 20/12/2012 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cơ cấu các thành viên, đa phần là Trưởng ban Từ thiện xã hội các tỉnh, thành và một số thành viên là  những vị có đầy đủ uy tín, đạo đức, kinh nghiệm, năng lực và trình độ để có thể vừa hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, đồng thời góp phần công sức vào sự trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc; vừa nâng cao ý thức tập thể và thể hiện tinh thần dân chủ, tính trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội.” [4, Tr.126]. Ra mắt nhân sự Ban Từ thiện xã hội Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022), gồm có 94 thành viên, trong đó Hòa thượng Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban, Hòa thượng Thích Tấn Đạt và Thượng tọa Thích Minh Nghiêm giữ chức vụ Phó ban Thường trực. Hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội.

Nội quy Ban Từ thiện xã hội Trung ương khóa VIII được ban hành vào ngày 12/6/2018 với nội dung cụ thể, bao gồm 09 chương, quy định cụ thể về: Danh xưng, văn phòng, mục đích; thành phần nhân sự; chức năng và nhiệm vụ; hoạt động của các phân ban; tài chánh, tài sản; trách nhiệm liên lạc; khen thưởng, kỷ luật; hội họp; sửa đổi, thi hành.

Thứ hai: Hoạt động từ thiện xã hội Phật Giáo tại Việt Nam đạt được nhiều thành tựu 

Các công tác liên quan đến từ thiện xã hội được Giáo hội quan tâm sâu sắc. Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo được sự chỉ đạo của Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn tuân theo chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phù hợp với chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hầu hết các thành viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động từ thiện, là tấm gương tiêu biểu cho các thành viên trong Ban, cũng như cho Tăng Ni, Phật tử noi theo. Với tinh thần nhập thế sâu sắc, Phật giáo là một trong những tôn giáo có đóng góp to lớn trong việc xã hội hóa các hoạt động từ thiện xã hội, điều đó được thể hiện qua việc phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện công tác từ thiện xã hội, ủng hộ chương trình gây quỹ vì người nghèo, nối vòng tay lớn do Ủy ban Mặt trận Trung ương tổ chức, công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ đồng bào bị động đất, thăm viếng và tặng quà cho người mù được quan tâm sâu sắc, tổ chức cho bệnh nhân đục thủy tinh thể được phẫu thuật, tặng xe lăn, xe lắc, xe tập đi cho người khuyết tật, ủng hộ trường dạy nghề, khám, phát thuốc, trị liệu cho người bệnh nghèo, tham gia phong trào phòng chống HIV/ AIDS cùng nhiều công tác từ thiện xã hội khác.

Ban hành Thông bạch vận động cứu trợ đồng bào khó khăn, xây dựng các Tuệ Tĩnh đường, phòng chẩn trị y học dân tộc, phòng khám Đông y, Tây y, xây dựng trường lớp, nhà dưỡng lão, cơ sở nuôi trẻ mồ côi…

Một trong những việc làm thể hiện tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc” đó chính là khi đất nước ta trải qua thời kỳ dịch bệnh COVID-19, Tăng Ni, Phật tử trên cả nước không chỉ chấp hành nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch bệnh,  ngưng tổ chức các hoạt động đại lễ mà còn là những tấm gương sáng trong việc thể hiện tinh thần yêu thương, sẻ chia sâu sắc đối với đồng bào nhân dân.

Giáo hội Phật giáo các quận, huyện, thành phố ban hành thư kêu gọi các chùa tham gia phong trào toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các tỉnh đã có đóng góp to lớn về mặt vật chất trong việc hỗ trợ cùng nhà nước và các cấp chính quyền tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một số chùa thành lập đội thiện nguyện phát những nhu yếu phẩm cho người dân hay lập cây ATM phát gạo miễn phí, tặng máy thở cho bệnh viện để ứng phó với dịch bệnh.

Ngoài công tác từ thiện xã hội trong đợt dịch COVID-19, có thể kể đến đó chính là việc Phật giáo chung tay cùng với nhân dân vượt qua thời kỳ khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão lũ tại miền Trung. Với những đóng góp thiết thực và to lớn, Phật giáo đã trở thành một trong những tôn giáo đi đầu trong công tác quyên góp, cứu trợ. Theo thống kê “Tính sơ bộ đã có khoảng hơn 100 tỷ đồng được các Tăng Ni, Phật tử quyên góp gửi giúp đồng bào miền Trung kể từ sau văn bản vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 14/10” [xem 13].

“Các tổ chức tôn giáo được tham gia các hoạt động: Giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan”. (Ảnh: PSO)

Về hoạt động chuyên ngành, Giáo hội Phật giáo còn phối hợp tổ chức các Hội thảo liên quan đến vấn đề từ thiện xã hội. Cụ thể như sau: vào năm 2017, Hội đồng Trị sự, Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQVN và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện” tại hội trường chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hội thảo quy tụ trên 1000 đại biểu, gồm đại diện Mặt trận các tỉnh, thành cả nước, chư Tôn đức và học giả, nhà nghiên cứu các tỉnh, thành và tỉnh Kiên Giang.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO THAM GIA XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA PHẬT GIÁO 

Thực trạng

Hiểu rõ vai trò của Phật giáo trong việc tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đạo Phật có thể phát huy vai trò của mình, được cụ thể hóa thông qua văn bản, nghị quyết, luật. Khuyến khích nhằm phát huy vai trò của tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo Việt Nam trong đó có Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển theo tinh thần tốt đời, đẹp đạo.

Từ khi thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển trong lòng dân tộc “theo phương châm Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” [4, Tr.255]. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, khuyến khích tham gia của cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội… Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hoá, xã hội để thực hiện bảo đảm an sinh xã hội… Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế” [xem 3]. Trong những năm gần đây, các cấp Ủy, Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động và tạo điều kiện cho các tôn giáo trong đó có Phật giáo tham gia vào quá trình xã hội hóa các hoạt động từ thiện xã hội.

Một bước tiến mới đối với vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng đó chính là xây dựng và đưa vào thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016. Trong đó có những chương, điều quy định cụ thể về việc “từ thiện xã hội” của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Đó có thể xem như một trong những cơ sở pháp lý để các chùa, Tăng Ni, Phật tử thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình từ thiện xã hội.

Cụ thể như sau, điều 55 nói về hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội từ thiện, nhân đạo quy định: “Các tổ chức tôn giáo được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan”. Hay chương V quy định về hoạt động quyên góp, tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tại Việt Nam hiện nay, tuy đã cơ cấu các cấp từ Trung ương đến địa phương nhưng việc quản lý của nhà nước đối với từ thiện xã hội Phật giáo chưa chặt chẽ, điều đó dẫn đến một số tình trạng bất cập như: Chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các trung tâm, cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan phúc lợi xã hội của nhà nước, và các cơ sở xã hội khác. Từ đó, một số đối tượng đáng được trợ cấp chưa được hưởng quyền lợi trợ cấp của xã hội. Một số nơi không đảm bảo quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động của một cơ sở trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, trình độ quản lý, chăm sóc, nuôi dạy, nghiệp vụ, chuyên môn của những người làm công tác từ thiện tại cơ sở từ thiện xã hội chưa đồng đều. Một số cơ sở không đủ tài chính để sửa chữa, cải thiện về cơ sở hạ tầng vật chất theo đúng tiêu chuẩn pháp lý của nhà nước.

Chưa có sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phân bổ đồng đều các nguồn từ thiện đến các cơ sở của các địa phương, dẫn đến tình trạng một số cơ sở từ thiện nhận được nhiều nguồn từ thiện của các tổ chức, trong khi đó một số nơi lại vô cùng khó khăn trong việc vận động nguồn vốn, kinh phí để chăm lo cho những người làm việc và sống tại cơ sở. Ngoài ra, nguồn từ thiện của các đạo tràng, các đoàn từ thiện Phật giáo lại chưa được phân bổ đồng đều giữa các địa phương. Chưa có những hình phạt nghiêm ngặt đối với những hành vi phạm pháp. Vì những lợi ích vật chất và âm mưu đen tối mà những cá nhân hay tổ chức có thể lợi dụng việc từ thiện của Phật giáo để trục lợi.

Trước thực trạng nêu trên, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Phật giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo.

Giải pháp

Thứ nhất, cần mở các lớp nghiệp vụ chuyên biệt về công tác từ thiện xã hội cho các tôn giáo nói chung và Phật giáo tại các quận, huyện trên địa bàn. Việc mở rộng mô hình các lớp nghiệp vụ chuyên đào tạo về công tác từ thiện xã hội cho Tăng, Ni sinh và Phật tử là hết sức cần thiết vì việc từ thiện xã hội là một công việc lâu dài, quy mô… nên người thực hiện cần hiểu chi tiết không những về địa bàn nơi tổ chức từ thiện, hoàn cảnh của những đối tượng cần từ thiện mà còn phải hiểu rõ những nghị định, điều lệ liên quan đến vấn đề từ thiện của các tổ chức tôn giáo. Người quản lý tại các địa phương cần có tầm nhìn lâu dài và hoạch định chiến lược, có kế hoạch cụ thể trong việc tạo ra nguồn quỹ dự trữ cần thiết cho hoạt động từ thiện. Từ thiện trong thời đại ngày nay cần có kế hoạch lâu dài, có mô hình hoạt động cụ thể, mang tính chiến lược, để không phải “mạnh ai nấy làm” hay làm một cách không có khoa học, mang tính tức thời.

Các lớp đào tạo cần hướng đến phân bố rộng rãi trên địa bàn các quận, huyện nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xã hội, công tác quản trị và chủ động trong việc quản lý nguồn quỹ. Chính quyền địa phương có thể kết hợp các trường Đại học chuyên đào tạo về công tác xã hội, cấp bằng cho những Tăng, Ni sinh cũng như Phật tử hoàn thành xong khóa học nghiệp vụ công tác từ thiện xã hội. Về kinh phí học cần được cân nhắc miễn giảm, để đảm bảo số lượng người học. Các quận, huyện trên địa bàn phối hợp với Giáo hội Phật giáo trên địa bàn, cử các thầy trụ trì hay đại diện các đạo tràng tham dự khóa học.

Bên cạnh việc sử dụng và phân bố nguồn quỹ từ thiện, nhằm phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia từ thiện xã hội, các địa phương cần nắm bắt chủ động hơn trong việc xây dựng nguồn quỹ dự phòng sẵn có, nhằm tạo thế chủ động trong quá trình phối hợp từ thiện giữa chính quyền địa phương và Giáo hội Phật giáo.

Thứ hai, có hình thức xử phạt nghiêm minh, cụ thể đối với những hành vi lợi dụng Phật giáo và công tác từ thiện của Phật giáo để trục lợi. Đảng và Nhà nước xây dựng chương trình hành động và kế hoạch lâu dài, cần đưa ra kế hoạch giám sát và xây dựng các phương pháp quản lý cụ thể. Thành lập Ban kiểm tra, giám sát các hoạt động từ thiện của các tôn giáo trong đó có Phật giáo các cấp. Để “xã hội hóa” công tác từ thiện xã hội, việc thành lập Ban kiểm tra, giám sát này là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao tính khách quan và minh bạch, không để các cá nhân hay tổ chức với những “thủ đoạn” không tốt làm ảnh hưởng đến quá trình từ thiện xã hội của Phật giáo. Bên cạnh đó, còn tạo nên sự đồng bộ giữa các vùng miền khó khăn, giúp việc từ thiện trở nên có ý nghĩa hơn đối với đối tượng cần được trợ giúp.

Thứ ba, có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với các cơ sở từ thiện khó khăn Ban lãnh đạo địa phương tạo điều kiện thuận lợi, làm cầu nối gắn kết để các cơ sở từ thiện phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhằm lan truyền những thông điệp tốt đẹp, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng khi cần thiết.

NS. Thích Minh Thịnh

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Ban Tôn giáo Chính phủ (2019), Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nxb. Tôn giáo
 2. Basnagoda Rahula (2010), Lời dạy của Đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội, Nxb. Tôn giáo.
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
 5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo.
 6. Hà Nội (2011), Trung tâm Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương Hà Nội & Quỹ Châu Á, đóng góp từ thiện tại Việt Nam.
 7. Hà Văn Núi – Nguyễn Lam (2011), Những điều cần biết về hoạt động tôn giáo, Nxb. Công an nhân dân.
 8. Lê Hữu Nghĩa và Nguyễn Đức Lữ (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, Nxb. Tôn giáo
 9. Tỳ khưu Bodhi (2016), Những lời Phật dạy trích lục các bài giảng trong kinh điển Pali.
 10. Thích Minh Quang (2015), Chân dung người Phật tử, Nxb. Hồng Đức.
 11. Thích Tâm Thiện (2000), Vấn đề cơ bản của triết học Phật giáo, Nxb. TP. Hồ Chí Minh.
 12. Thích Thiện Hoa (2006), Phật học phổ thông – Quyển Một, Nxb. Tôn giáo.
 13. Tăng Ni, Phật tử quyên góp hơn 100 tỷ đồng gửi giúp đồng bào miền Trung, http://hoinhabaohcm.vn/index/detail/5861/tang-ni–phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung.

 

Chú thích:

* Tiến sĩ Nguyễn Thúy Thơm – Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giảng viên kiêm nhiệm bộ môn Tôn giáo học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *