Tháng Bảy (HT. Thích Thanh Hùng)


Tiết tháng Bảy, mưa ngâu nhớ mẹ

Nghĩ công cha chia sẻ máu xương

Nuôi con đi khắp bốn phương

Thân cò lặn lội, tình thương viên tròn

Mùa tháng Bảy héo hon nghỉ tế

Cảm thung huyên cay lệ nhớ thương

Cầu mong Tam bảo mười phương

Chứng tri độ khắp mọi đường thảnh thơi

Rằm tháng Bảy bao đời cứu vớt

Tội sanh linh nhẹ bớt đổi tâm

Đàn chay bố thí hằng năm

Thay công tích đức hương trầm nhơn tu.

Lễ tháng Bảy An cư Tự tứ

Đức Tăng già lỗi sự hối long

Thấy nghe nghi tội viên thông

Viên thành hạ lạp, gieo trồng thánh ngôi.

Ngày tháng Bảy đến hồi viên mãn

Khách thập phương hào sảng cúng dường

Cầu cho bá tánh muôn phương

Quay về tuệ giác bồi nương Phật đà

Trời tháng Bảy bao la thập loại

Tế đàn hương giải mọi oan khiên

Gieo mầm đức lộc phước điền

Âm linh uổng tử sang miền sáng hơn.

Tháng Bảy (HT. Thích Thanh Hùng)

Trả lời