Tịnh tâm (Đào Thu Phương)

Đào Thu Phương

———————-

Chắp tay dưới cõi Ta Bà,

Nguyện mình trước tượng Phật Bà Quan Âm.

Nhân sinh hỷ xả từ thân,

Ngát đài sen nở tự tâm độ trì.

Chuông ngân thức tỉnh bồ đề,

Hồng trần ta chớ sân si so đời.

Cúng dường chư Phật, hoa rơi

Tâm lành, tri túc hoá nơi vô thường.

Tịnh thanh, khấn chú, noi gương,

Về nơi cực lạc khéo thương thiện lành.

Trần ai chẳng phải đoạt tranh,

Vần mây trong trẻo mỏng manh kiếp người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *