Tĩnh sắc (Khánh Hạ)

Khánh Hạ
————

Sắc-không ngộ tướng hữu tình

Tâm về an lại cõi thiền giác duyên

Bóng trăng điền dã loang nhiên

Đầy vơi một phép dặm trường miên du

Hồng trần ngã bóng thiên thu

Bên thềm ảo ảnh rành rành giả minh

Ta về… tĩnh sắc hoàn không

Tâm sen một đóa như như diệu huyền

Ta về… cuối biệt mê lầm

Trú thường lạc pháp hạnh từ Nhã kinh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *