Ngọc sáng trong hoa sen (Tịnh Bình)

Tịnh Bình
—————-

Hỏi đường chi mây trắng

Gót phiêu du ngàn nhà

Chẳng đi cùng chẳng đến

Hóa độ khắp hằng sa

Mắt xanh từ nhãn thị

Bình bát y ca sa

Chẳng dơ cùng chẳng sạch

Nâu bùn mọc liên hoa

Tâm tợ viên ngọc sáng

Thân trong sạch hoa sen

Chẳng thêm cùng chẳng bớt

Thấp cao hay sang hèn

Từ bi và trí tuệ

Quy mạng Lưỡng Túc Tôn

Om! 

Mật ngôn âm huyền nhiệm

Mani – Padme – Hum…