Theo hoa lên chùa (Nguyễn Ngọc Hưng)

Nguyễn Ngọc Hưng
————

Đón xuân

Chim én gọi mùa

Đào mai cúc huệ lên chùa dâng hương

Chồi non lộc biếc bên đường

Long lanh gửi giọt tinh sương 

Cúng dường. 

Áo xanh

Áo đỏ 

Áo hường

Liên miên dòng khách thập phương trẩy về

U trầm một kiểng chùa quê

Như người sực tỉnh cơn mê

Chuông rền… 

Giật mình chim chóc bay lên

Ríu ran trong lá

Bồng bềnh trong sương

Lời kinh 

Tiếng mõ

Mùi hương

Quyện thơm hơi gió vô thường

Đón xuân!