Ta về (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

SC. Thích Nữ Diệu Hoa
————-

Ta về ngắm Phật soi tâm

Ngồi yên nhìn lại lỗi lầm xưa nay

Ý khơi bất thiện bao ngày

Não phiền chấp nhặt nằm ngay nơi lòng

Tham còn nên dạ chưa trong

Bơi ̉ si tồn tại xuôi dòng u mê

Sân gây nghiệp chướng não nề

Được khen thì thích bị chê thì buồn

Ta về tập bỏ và buông

Tịnh thiền tu dưỡng cội nguồn lối xưa

Thói quen tam dôc  ngăn ngừa

Ngưng sầu thôi giận sớm trưa an lành.