Xả buông (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

SC. Thích Nữ Diệu Hoa
—————–

Đời chỉ khổ nếu như chấp nhặt

Cứ hồn nhiên ai bắt ta buồn

Đâu người ép lệ phải tuôn

Tại mình không chịu ngưng buồn đó thôi

Khi ngày mới qua rồi chuyện cũ

Lúc chiều sang hưởng thụ yên bình

Nhủ lòng chỉ nạp điều minh

Mặc cho phiền não ưa rình để vây

Hằng tu dưỡng phước gầy sống thọ

Tập xả buông để có tâm từ

Nhớ là giữ trí nhàn thư

Cõi lòng sẽ hết mệt nhừ âu lo.