Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Công đức và đạo hạnh của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền Tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan tỏa”

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔ ĐÌNH PHI LAI
————-
Số: 01/KH-TĐPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————-
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO
CÔNG ĐỨC VÀ ĐẠO HẠNH TỔ SƯ NHƯ HIỂN – CHÍ THIỀN
TỔ ĐÌNH PHI LAI: “HỘI TỤ VÀ LAN TOẢ”

 

1. LÝ DO

Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền khai sơn Tổ đình Phi Lai được xem là bậc danh Tăng Việt Nam ở thế kỷ XX đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và Chấn hưng Phật giáo Việt Nam, nhất là Tổ đình Phi Lai được xem như cái nôi đầu tiên. Nhằm tưởng niệm và tôn vinh công lao này, Ban Quản trị Tổ đình Phi Lai phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Công Đức Và Đạo Hạnh Tổ Sư Như Hiển Chí Thiền Tổ Đình Phi Lai: “Hội Tụ Và Lan Toả”.

2. MỤC ĐÍCH

Tưởng niệm, tôn vinh công đức và nhận thức đúng đắn về vai trò của Tổ đình, Tổ sư – Hòa thượng Thích Chí Thiền trong sự nghiệp phụng sự dân tộc và Chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX và đề xuất những định hướng đóng góp, xây dựng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam thế kỷ XXI.

3. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Hội thảo dự kiến tập trung các chủ đề sau:

– Vai trò của Tổ đình và Tổ sư – Hòa thượng Thích Chí Thiền trong trong sự nghiệp phụng sự dân tộc và Chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX .

– Vai trò của Tổ đình và Tổ sư trong việc tham gia đào tạo Tăng tài trong việc Chấn hưng Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX và những đóng góp trong việc xây dựng thành công phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XXI.

– Những khuyến nghị về cách thức và giải pháp nhằm xây dựng phát huy vai trò văn hóa và di sản Tổ đình Phi Lai trong hiện tại và tương lai.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian dự kiến: Chủ nhật, ngày 5/03/2023 (nhằm ngày 14/2 năm Quý Mão).

Địa điểm: Tổ đình Phi Lai (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, An Giang).

5. TÊN HỘI THẢO:

“Công Đức Và Đạo Hạnh Tổ Sư Như Hiển Chí Thiền Tổ Đình Phi Lai: “Hội Tụ Và Lan Toả”.

6. THUỘC CHUYÊN NGÀNH: Tôn giáo.

7. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

7.1 Đơn vị tổ chức: Tổ đình Phi Lai.

7.2 Đơn vị phối hợp: Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

7.3 Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 200 Đại biểu.

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

– Văn phòng 2 Trung ương.

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.

– Viện Nghiên cứu Phật học.

– Ban Tôn giáo Chính phủ.

– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

– Cục An ninh Nội địa – Bộ Công an.

– Đại diện chính quyền các cấp tỉnh An Giang.

– Các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

– Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

– Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các học giả.

– Chư Tăng Ni, Phật tử.

– Các thành phần khác có quan tâm.