Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh “Lịch sử hình thành và phát triển”

TẢI FILE PDF

*****

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH “LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”

————————————-

 

16. Lược sử Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo – Sơ tổ Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh
TẢI FILE PDF

21. Diễn văn khai mạc Hội thảo Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Tín) 
TẢI FILE PDF

23. Phát túc siêu phương (Sa môn Giác Toàn)
TẢI FILE PDF

26. Lời khai mạc Hội thảo của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (HT.Thích Giác Toàn) 
TẢI FILE PDF

34. Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh: Lịch sử hình thành và phát triển (PGS.TS Chu Văn Tuấn)
TẢI FILE PDF

43. Lời chào mừng Hội thảo của Phật giáo địa phương (HT.Thích Hạnh Niệm) 
TẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 1 – DANH THẮNG – KIẾN TRÚC

51. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Phú Yên (Thích Như Tịnh)
TẢI FILE PDF

63. Sự phát triển dòng thiền Chúc Thánh ở Sài Gòn – Gia Định và Tổ đình Giác Nguyên (TP.HCM) (Nguyên Cẩn)
TẢI FILE PDF

78. Hòa thượng Thích An Chánh và ngôi chùa Bác Ái – Gia Lai (Thích Đồng Tri) 
TẢI FILE PDF

87. Phát triển du lịch tâm linh Phật giáo tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt Đà Nẵng (ThS. Đinh Đức Hiền, Đinh Đức Niệm) 
TẢI FILE PDF

94. Chùa Đông Hưng trong hoạt động Hoằng pháp và công tác xã hội tại vùng HAMPTON ROADS, Tiểu bang VIRGINIA (PGS.TS Đinh Lê Thư, Ths.Thích Chúc Thanh) 
TẢI FILE PDF

113. Đời thứ 8 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã có mặt tại Thụy Sĩ (Thích Như Tú) 
TẢI FILE PDF

121. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên và Tổ đình Pháp Hội, Bình Thuận (Thích Đồng Trung) 
TẢI FILE PDF

140. Sinh hoạt tín ngưỡng ở chùa Viên Giác – TP.HCM (Lương Thị Thu) 
TẢI FILE PDF

149. Những Cổ vật và một số Danh Tăng thời kỳ đầu của dòng Chúc Thánh (Hàn Tấn Quang) 
TẢI FILE PDF

159. Chùa Chúc Thánh sau ngày xuất kệ truyền thừa (PGS.TS Đặng Ngọc Lệ) 
TẢI FILE PDF

170. Chùa Ni Long Quang, dấu ấn tiêu biểu Ni giới của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh nơi miền đất Võ (Nguyên Huệ) 
TẢI FILE PDF

185. Phước duyên của chùa Vu Lan (Đà Nẵng) và dòng phái Chúc Thánh (Duy Vinh) 
TẢI FILE PDF

194. Chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Hà Tiên) thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TKN.Thích Nữ Trí Nguyên) 
TẢI FILE PDF

203. Tổ đình Chúc Thánh (Hội An – Quảng Nam) và giá trị tư liệu khảo cổ cần được bảo tồn, phát huy (TS.Đào Vĩnh Hợp – ThS.Võ Thị Ánh Tuyết) 
TẢI FILE PDF

221. Có một ngôi chùa mang tên Chúc Thánh ở Hà Nội (PGS.TS Nguyễn Hồng Dương)
TẢI FILE PDF

236. Phối thờ Thần Thánh trong các ngôi Cổ tự ở Hội An (Trương Hoàng Vinh) 
TẢI FILE PDF

246. Lược khảo Tổ đình Sắc Tứ Vu Lan di sản Văn hóa Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng (Tâm An – Đinh Công Thanh Minh) 
TẢI FILE PDF

281. Chùa Tam Thai, Linh Ứng với Thiền phái Chúc Thánh (Lê Xuân Thông, Đinh Thị Toan) 
TẢI FILE PDF

292. Các ngôi chùa được ban biển Sắc Tứ ở Hội An tỉnh Quảng Nam (Phạm Phước Tịnh) 
TẢI FILE PDF

302. Chùa Phước Huệ ở Vỹ Dạ Huế với Thiền sư Chơn Tâm Đạo Tánh Pháp Thân (Thích Pháp Hạnh – Tâm Ấn Nguyễn Văn Thịnh) 
TẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN VẬT – LỊCH SỬ

319. Từ cuộc mở cõi của các Chúa Nguyễn đến các Dòng thiền Phật giáo ra đời, trong đó có Dòng thiền Chúc Thánh (Dương Kinh Thành)
TẢI FILE PDF

326. Quá trình hình thành và phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Dương (Đại đức Thích Tâm Thông) 
TẢI FILE PDF

341. Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo – Người hình thành và phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (NCS.Thích Nữ Nhuận Bình) 
TẢI FILE PDF

352. Hòa thượng Bích Liên – Danh Tăng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Hữu Nhựt) 
TẢI FILE PDF

364. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Khánh Hòa (Thích Như Tịnh) 
TẢI FILE PDF

372. Hòa thượng Thị An – Hành trụ, Bậc danh Tăng tổ đình Đông Hưng của dòng kệ Chúc Thánh (Tỳ kheo Thích Thông Tri)
TẢI FILE PDF

379. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Nghệ An thời cận đại (Thích Đồng Bảo)
TẢI FILE PDF

389. Hòa thượng Quảng Hưng với các hoạt động chấn hưng Phật giáo tại Quảng Nam – Đà Nẵng (TS.Dương Thanh Mừng) 
TẢI FILE PDF

403. Hòa thượng Thích Minh Đức, một tấm gương sáng về sự tu hành (TT.Thích Tâm Vị – ĐĐ.Thích Nguyên Như) 
TẢI FILE PDF

408. Những đóng góp của Hòa thượng Thích Quảng Đức đối với xã hội và Phật giáo (ĐĐ.Thích Viên Trí) 
TẢI FILE PDF

416. Mấy ý kiến xung quanh về Tổ Minh Hải – Pháp Bảo và Bảo tháp của Ngài cùng phần mộ Song Thân (ThS.Trương Đức Quang) 
TẢI FILE PDF

423. Người đầu tiên viết Lịch sử truyền thừa Thiền phái Chúc Thánh (Vu Gia) 
TẢI FILE PDF

434. Từ Phật học đường Long Sơn – Nha Trang đến Tu viện Nguyên Thiều và Tăng xá Phước Huệ (Đào Nguyên) 
TẢI FILE PDF

444. Quảng Nam nghĩa trủng từ Miếu đến Chùa và vai trò khai sơn của Thiền sư Chơn Lăng – Đạo Linh (Lê Đình Hùng)
TẢI FILE PDF

453. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở đàng trong thế kỷ XVII – XVIII (PGS.TS Trần Thuận) 
TẢI FILE PDF

468. Bồ tát Thích Quảng Đức, đời 9 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh yêu nước, xả thân vì Đạo Pháp (TS.Hoàng Văn Lễ)
TẢI FILE PDF

473. Mối quan hệ giữa Tổ đình Chúc Thánh (Quảng Nam) và Tổ đình Thiên Ấn (Quảng Ngãi) (Tỳ kheo Thích Trí Thắng) 
TẢI FILE PDF

479. Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hải Phòng (Nguyễn Đại Đồng) 
TẢI FILE PDF

488. Hoà thượng Thích Đồng Chơn, cuộc đời và đạo nghiệp trong Sơn môn Chúc Thánh (TT.TS Thích Đồng Văn, TT.TS Thích Giác Hiệp) 
TẢI FILE PDF

497. Sự hình thành phát triển và những đóng góp của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh cho Phật giáo và Dân tộc Việt Nam (HT.Thích Giác Liêm) 
TẢI FILE PDF

521. Hoà thượng Thích Thiện Hoa với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài (Thích Đạt Ma Quang Tuệ) 
TẢI FILE PDF

531. Góp phần tìm hiểu về Thiền phái Chúc Thánh tại Bình Thuận (NCS.Thích Nguyên Thế, Cư sĩ Tâm Quang – Nguyễn Văn May)
TẢI FILE PDF

542. Bồ tát Thích Quảng Đức, bậc Danh Tăng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TK.Thích Chúc Hiếu) 
TẢI FILE PDF

550. Sơ lược hành trạng “Quảng Nam Tứ Trụ” [Thích Viên Thành (Hạnh Trung)] 
TẢI FILE PDF

562. Chư vị Danh Ni của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Nữ Trung Phúc) 
TẢI FILE PDF

577. Hoà thượng Thích Chơn Phát và Phật học viện Quảng Nam (Nhà giáo Phạm Sáu – Pháp danh Như Thích) 
TẢI FILE PDF

589. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Thừa Thiên – Huế (Tỳ kheo Thích Hạnh Tánh) 
TẢI FILE PDF

596. Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại thành phố Hải Phòng (ThS.Thọ Khả) 
TẢI FILE PDF

608. Tổ sư Minh Hải và sự thừa kế, phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TT.Thích Chúc Long) 
TẢI FILE PDF

615. Hoà thượng Khánh Anh (1895-1961) – Bậc Cao Tăng làm rạng danh Thiền phái Chúc Thánh (Thích Thiện Tài) 
TẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 3 – VĂN CHƯƠNG – TƯ TƯỞNG

637. Tiếp cận 5 bài Di thơ của Hoà thượng Thích Quảng Đức dưới ánh sáng Phật giáo Lâm Tế Chúc Thánh (Nguyễn Thành Trung) 
TẢI FILE PDF

652. Ý nghĩa bài kệ truyền thừa Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Phẩm) 
TẢI FILE PDF

656. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh hải ngoại: Đẩy mạnh ngoại giao Văn hoá tâm linh (ĐĐ.TS Thích Thanh Tâm) 
TẢI FILE PDF

666. Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh trong sự phát triển Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại – Những đóng góp và hạn chế (TS.Thích Hạnh Chơn) 
TẢI FILE PDF

675. Gốc chắc cành tốt Lâm tế Chúc Thánh ở Đức Quốc (TS. Olaf BeuChling, Kỹ sư Văn Công Tuấn)
TẢI FILE PDF

690. Đóng góp của Hoà thượng Thiện Quả cho công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Quảng Nam – Đà Nẵng (TS.Dương Thanh Mừng)
TẢI FILE PDF

706. Đóng góp của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đối với sự phát triển của Phật giáo và Dân tộc tại Việt Nam (ThS.Đinh Văn Luân, ThS.Đào Văn Trưởng) 
TẢI FILE PDF

722. Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh – Dòng thiền Nội Sinh mang đậm bản sắc Văn hoá Việt Nam (ThS.Nguyễn Thị Tô Hoài) 
TẢI FILE PDF

731. Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh nghiên cứu về Biến Văn Đôn Hoàng (Vu Gia) 
TẢI FILE PDF

744. Nên gọi Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh hay Thiền phái Chúc Thánh? (PGS.TS Trịnh Sâm)
TẢI FILE PDF

753. Thiền phái Chúc Thánh với Phật giáo dân gian (Khánh Vân)
TẢI FILE PDF

762. Hoà thượng Bích Liên với mảng thi ca viết bằng chữ Nôm (HT.Thích Huệ Minh)
TẢI FILE PDF

780. Sáng tác của Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài dưới góc nhìn Văn hoá vùng – Từ thể loại đến hình tượng (Thích Chấn Đạo) 
TẢI FILE PDF

797. Bàn về tư tưởng và Pháp tu của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TS.Thích Hạnh Tuệ, HVCH.Thích Tâm Chánh) 
TẢI FILE PDF

811. Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh biên soạn Tiểu sử Danh Tăng (ThS.Lưu Bá Tòng)
TẢI FILE PDF

821. Tư tưởng canh tân Phật giáo của Hoà thượng Trang Quảng Hưng qua tác phẩm “Luật Ông Thầy Chùa” và “Tịnh Độ Khuyến Tu” (NCS. Nguyễn Văn Quý) 
TẢI FILE PDF

835. Vai trò dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam và kệ truyền thừa (TT.TS Thích Nguyên Hạnh) 
TẢI FILE PDF

841. Tính chất Phật giáo đại chúng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Tỳ kheo Thích Đồng Bổn) 
TẢI FILE PDF

849. Ảnh hưởng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đến đời sống Văn hoá dân gian ở Hội An (ThS.Nguyễn Chí Trung) 
TẢI FILE PDF

863. Về dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An (Trần Văn An) 
TẢI FILE PDF

869. Tổ Đức Lưu Phương (Thích Bảo Lạc) 
TẢI FILE PDF

881. Tinh thần Đạo pháp dân tộc trong Văn kệ Di chúc của Hoà thượng Quảng Đức (Thích Nữ Tâm Hoa)
TẢI FILE PDF

888. Dòng thiền Chúc Thánh trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng thế kỷ XVII – XIX (Lê Xuân Thông) 
TẢI FILE PDF

903. Từ Chúc Thánh đến Trúc Lâm (ĐĐ.NCS Thích Tuệ Nhật)
TẢI FILE PDF

922. “Dũng – Trí” tâm thư Sa môn Thích Liễu Minh gửi Tổng thống Ngô Đình Diệm (Thích Nữ Viên Giác) 
TẢI FILE PDF

931. Tinh thần tu tập Kinh Pháp Hoa của chư vị Danh Tăng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Nữ Nguyên Đức) 
TẢI FILE PDF

946. Nghĩ về bài Tán “Chiên Đàn Hải Ngạn” (HT.Thích Như Điển) 
TẢI FILE PDF

957. Phật môn Pháp sự yếu tập – Tình trạng văn bản và bổn phận người sơ tâm xuất gia (Tỳ kheo Thích Hoằng Trí) 
TẢI FILE PDF

980. Đôi điều cảm nhận và trăn trở về một dòng Thiền (HT.Thích Đồng Mẫn) 
TẢI FILE PDF

989. Di sản Mộc Bản Phật giáo Quảng Nam: Giá trị, định hướng bảo tồn và phát huy (Lê Thọ Quốc – Nguyễn Phước Bảo Đàn) 
TẢI FILE PDF

1015. Đạo tình giữa Tĩnh Trai Đặng Huy Trứ và Hoà thượng Toàn Nhâm – Quán Thông (Phan Đăng)
TẢI FILE PDF

1038. Sơ khảo Văn bia Hán Nôm Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Ngô Đức Chí) 
TẢI FILE PDF

1051. Phật giáo Quảng Nam qua Châu bản Triều Nguyễn (TT.Thích Không Nhiên) 
TẢI FILE PDF