Phát túc siêu phương (Sa môn Giác Toàn)

                                      Chúc Hội thảo khoa học thiền

                                      Mừng phái Lâm Tế thắng duyên ta bà

                                      Hội tựu Phật pháp hằng sa

                                      Thảo luận soi sáng ba la nghĩa mầu

                                      Khoa giáo tinh tấn nhịp cầu

                                      Học hành trừng quán thẩm sâu đạo đời

                                      Thiền hành vi diệu giúp người

                                      Phái môn tuyệt kỷ sáng ngời nhân gian

                                      Lâm sơn cùng cốc mở mang

                                      Tế thế khai thị đạo tràng hoằng dương

                                      Chúc phúc phổ độ mười phương

                                      Thánh hiền tiên Phật tỏa hương ngút ngàn

                                      Do giai minh thị thiền quang

                                      Tổ Tổ trùng ấn rỡ ràng thiền gia

                                      Sư sư bát ngát Lăng già

                                      Minh minh rực rỡ sơn hà non sông

                                      Hải chiếu huyền diệu tông phong

                                      Pháp phái thân chứng Lạc Hồng tổ tiên

                                      Bảo như ý túc tịnh duyên

                                      Khai môn điểm hóa hạo nhiên đất trời

                                      Sáng soi chân tánh phụng thời

                                      Tại thị linh ứng nụ cười Đạo sư

                                      Tổ khai sơn… Đức bi từ

                                      Đình tiền hiển hóa chơn như an hòa

                                      Chúc đời đạo đẹp hương sa

                                      Thánh hiền tăng trưởng nở hoa thiện lành

                                      Hội tụ hoằng pháp thiên sanh

                                      An bình nhân thế đạt thành tâm giao

                                      Tròn gìn phúc quả xưa sau

                                      Ba báu lan tỏa sắc màu Như Lai

                                      Trăm ngàn kinh luật hiển bày

                                      Năm tháng nhuận rạng đào mai xuân thiền

                                      Hình tượng sắc không cung tuyên

                                      Thành tựu vô lượng đức hiền ngàn thu

                                      Phát túc siêu phương vô ưu

                                      Triển khai định tuệ đẳng thù xiển dương

                                      Phật đại từ bi ngát hương

                                      Giáo dưỡng sanh chúng tịnh thường hồng ân

                                      Việt – Trung – Ấn tự thiên chân

                                      Nam phương hòa quyện chín tầng thinh không

                                      Và như suối ngọc xuôi dòng

                                      Trên cao vô tận tươi hồng Phật gia

                                      Thế pháp hằng hữu ma ha

                                      Giới kinh luật luận chan hòa mười phương

                                      Thành như ý vạn cát tường

                                      Tựu phúc tựu báu an khương thế trần

                                      Vô sanh nhẫn chuyển xa luân

                                      Lượng phẩm song đối tinh thần nhàn du

                                      Công dày quả mãn trượng phu

                                      Đức tâm đức tánh điều nhu tâm hồn

                                      Phật Như Lai xứ thường chơn

                                      Nhật nguyệt hằng hữu linh sơn nẻo về

                                      Tăng trưởng phạm âm bồ đề

                                      Huy phong tuệ giác sơn khê vượt ngàn

                                      Pháp lành hỷ lạc vô vàn

                                      Luân xa hành xứ tịnh an muôn loài

                                      Thường ba la mật khứ lai

                                      Chuyển độ hoàn nguyện… tụng bài kinh thơm.

                                                                           Thanh Tịnh Am, 10/10/Canh Tý – 2020