Báo cáo tổ chức lễ (Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai)

– Tổng kết phát 243 Văn bằng Tốt nghiệp Tăng Ni khóa IX (2020 – 2023)

– Giới thiệu 262 cho Tăng Ni sinh khóa X (2021 – 2024)

– Tổng Khai giảng cho 291 Tăng Ni sinh khóa XI (2023 – 2026)

 

Kính Bạch: – Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa:  – Quý vị quan khách đại diện Chính Quyền các cấp

                    – Quý đạo tràng Nam Nữ Phật tử

 

Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng kính Báo cáo tổ chức lễ với nội dung như sau.

Nội dung:

1. Phát Văn bằng Tốt nghiệp cho 243 Tăng Ni sinh khóa IX (2020 – 2023) gồm có:

– Cơ sở Tăng chùa Phật Hiện, phường Phước Tân có 56 Tăng sinh

– Cơ sở Ni chùa Huệ Giác, xã Long Phước có 81 Ni sinh

– Lớp Tăng Thiền sinh, tại Thiền Viện Thường Chiếu, xã Phước Thái có 72 Tăng sinh.

– Lớp Ni hệ phái Khất sĩ, tại Tịnh Xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa có 34 Ni sinh.

2. Giới thiệu 262 Tăng Ni sinh khóa X (2021 – 2024):

Năm 2021, vì lý do dịch bệnh nên khóa X (2021 – 2024) không làm lễ khai giảng được mà chỉ khai giảng nhập học nội bộ gồm có:

– Lớp Tăng Thiền sinh, tại Thiền Viện Thường Chiếu, xã Phước Thái 

  có 47 Tăng sinh.

– Lớp Ni Thiền sinh, tại Thiền Viện Linh Chiếu, xã Phước Thái có 

  120 Ni sinh.

– Lớp Ni Thiền sinh, tại Thiền Viện Trí Đức Ni, xã An Phước có 

  95 Ni sinh.

3. Tổng Khai giảng cho 291 Tăng Ni khóa XI (2023 – 2026) gồm có:

– Cơ sở Tăng chùa Phật Hiện, phường Phước Tân có 41 Tăng sinh.

– Cơ sở Ni cùa Huệ Giác, xã Long Phước có 53 Ni sinh.

– Lớp Tăng Thiền sinh, tại Thiền Viện Thường Chiếu, xã Phước Thái có 108 Tăng sinh.

– Lớp Ni hệ phái Khất sĩ, tại Tịnh Xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa có 39 Ni sinh.

– Lớp học Tăng Ni, tại Tổ Đình Quan Âm Tu Viện, phường Bửu Hòa có 50 Tăng Ni sinh. (20 Tăng, 30 Ni).

 

Ban Giám Hiệu Trân trọng kính Báo cáo.