Kinh lá Buông trong đời sống tu học của chư Tăng Phật giáo Nam tông Kinh tại chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng (Ths. Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ths. Đại đức Yokkeo Ngeun, Ths. Đinh Đức Hiền)

Tóm tắt: Kinh Lá buông là một trong những tài liệu quý, hiếm nằm trong hệ thống kinh lá phổ biến của Phật giáo Theravada vùng Đông Nam Á và Nam Á. Từ năm 1953 đến nay, chùa Tam Bảo tọa lạc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có được cơ duyên bảo quản và khai thác nội dung quý giá của Kinh Lá Buông Pali Thái được Hoàng gia Thái Lan trao tặng.

Trên cơ sở khái quát về lịch sử, quá trình du nhập và phát triển của Phật giáo Nam Tông Kinh tại miền Trung và chùa Tam Bảo tại thành phố Đà Nẵng; nhất là cơ duyên Kỷ vật Kinh Lá buông của Hoàng gia Thái Lan đến với đời sống tu học của chư tăng và Phật tử tại chùa Tam Bảo, bài viết đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Kinh Lá buông trong thời gian đến.