Biên chép Kinh trên lá Buông ở Indonesia: Lịch sử truyền thống Lontar (Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Truyền thống chép kinh sách lên lá-cây-ép-khô tồn tại ở nhiều dân tộc trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ. Truyền thống này ở Indonesia được gọi là truyền thống bản thảo lontar, đã tồn tại từ khi thành lập các tiểu quốc cấu thành nên Indonesia và phát triển cho đến thời kỳ lập quốc Indonesia. Bản thảo lontar, là một phương tiện quan trọng trong việc lưu giữ và truyền bá kiến thức và văn hóa của Indonesia. Nguồn thông tin về truyền thống này tuy nhiều, nhưng không đa dạng, nhất là về lịch sử phát triển và hình thành của lontar, cũng như các thông tin liên quan xung quanh truyền thống này. Bài nghiên cứu tập trung xâu chuỗi lại toàn bộ kiến thức nền về truyền thống văn hoá này của người Indonesia.