Kinh sách Lá-ép-khô (Dried-Leaf Manuscript): Bản thảo Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại (TS. Ngô Hồ Anh Khôi)

Tóm tắt: Nếu như sự đóng góp của truyền thống chép kinh sách trên lá-ép-khô thường được đánh giá về phương diện tư liệu văn hoá, vì nó lưu giữ một truyền thống mang tính lịch sử lâu dài và còn kéo dài đến ngày nay, là một trong những truyền thống biên chép lâu đời vào bậc nhất của thế giới, đóng góp vào kho tàng văn hoá nhân loại. Một phương diện khác cũng rất quan trọng, nhưng lại ít khi được nói đến, đó là phương diện khảo cổ học. Đặc biệt với Phật Giáo, phương diện này của kinh sách lá-ép-khô là minh chứng cực kỳ quan trọng cho Phật Giáo, vì kinh sách lá-ép-khô là bản thảo Phật giáo lâu đời nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Nghiên cứu này sẽ tập trung trình bày về phương diện ít được nói đến này của kinh sách trên lá-ép-khô.