Kinh lá Buông cổ về nghệ thuật và triết lý sống của người Khmer tại An Giang (TS. Nguyễn Thị Thanh Mai)

Tóm tắt: Muốn hiểu được kinh viết trên lá buông thì chúng ta cần tìm hiểu ở An Giang. Giá trị của kinh lá buông là một nghệ thuật viết tay và cũng là điểm đặc sắc của văn hóa Phật giáo Khmer; cũng như triết lý sống của dân tộc Khmer. Đặc trưng riêng của kinh lá buông là viết tay trên lá, nội dung chủ yếu là triết lý giáo dục Phật giáo; có ý nghĩa chuẩn mực về giá trị luân lý đạo đức trong đời sống tinh thần của nhân loại nói chung, dân tộc Khmer nói riêng. Trong kinh được viết trên lá buông bằng nghệ thuật của nét chữ; đã mang đậm nét văn hóa Phật giáo Nam Tông, kết chặt lòng tin Tam bảo với đời sống dân tộc Khmer ở An Giang. Phương pháp được đề xuất qua nhiều nguồn tư liệu, nội dung trong kinh là triết lý sống văn hóa tinh thần; có ý nghĩa về đời sống tâm linh của dân tộc Khmer. Sau đó bài viết phân tích về triết lý giáo dục Phật giáo và nghệ thuật cũng như ý nghĩa về lịch sử văn hóa. Kết quả sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị kinh lá buông; từ đó có thể được lan rộng những ý nghĩa sâu sắc đến với người dân Việt Nam hơn nữa.