Giá trị của Kinh lá Buông đối với Phật giáo Nam tông Khmer (Thích Nữ Chơn Phương Tuệ)

Tóm tắt: Kinh là từ kim khẩu của đức Phật nói ra; những lời dạy của đức Phật đều có ý nghĩa chân thật cả ba thời từ quá khứ, hiện tại và tương lai; đã trên hai ngàn năm, từ khi Phật còn tại thế, những lời dạy của ngài đến bây giờ vẫn còn giá trị chưa bao giờ thay đổi. Vì vậy ở mỗi nước, nơi nào có đạo Phật có tín đồ Phật giáo là được truyền tải kinh Phật; giáo lý của Phật để giáo hóa độ sinh, trong đó có kinh tạng Nguyên Thủy viết trên lá buông của Phật giáo Nam Tông Khmer. Kinh Phật giáo Nguyên thủy không phải cao siêu hay mơ hồ trừu tượng; mà là một loại triết lý nhân văn sâu sắc; một phương pháp giáo dục thực tế, có lợi ích cho xã hội và dân tộc. Cho nên, nó mang tính chất cộng đồng liên quan từ xã hội cho đến con người; được truyền bá rộng rãi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng từ đó kinh Phật mỗi một nước đều có một phương thức giữ gìn riêng; để bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể này; trong đó có kinh lá buông của Phật giáo Nam Tông Khmer.