Kinh lá Buông – Nơi lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học của dân An Giang (ThS. Phan Thị An Phú)

Tóm tắt: Kinh lá buông là sự kết tinh của những tập quán, kỹ năng, tri thức của cư dân An Giang được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là mạch ngầm ẩn chứa sức mạnh nội sinh tạo sự kết nối giữa các thế hệ nên vừa phải bảo tồn, gìn giữ kết hợp với việc phát huy giá trị, sáng tạo để phù hợp với điều kiện xã hội, nhu cầu của con người trong tình hình mới.