Di sản văn hoá phi vật thể Kinh lá Buông của người Khmer An Giang trong hoạt động giáo dục và du lịch (ThS. Hồ Lưu Phúc)

Tóm tắt: Kinh lá buông của người Khmer An Giang là một trong những di sản văn hóa độc đáo thể hiện được sự khéo léo, tài năng sáng tạo trong trình độ kỹ thuật và tri thức của người Khmer. Đây không chỉ là một di sản văn hóa đại diện cho một tộc người mà còn là di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và du lịch là hai phương thức bảo tồn di sản văn hóa được hiệu quả. Bài viết góp phần từ việc nhận thức được giá trị di sản văn hóa kinh lá buông đối với cộng đồng người Khmer, từ đó đề xuất những giải pháp góp phần giữ gìn, phát huy di sản kinh lá buông từ hai hoạt động giáo dục và phát triển du lịch.