Kinh lá Buông – Di sản văn hoá Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ (TT.ThS Thạch Nê, ĐĐ.ThS Danh Hữu Lợi)

Tóm tắt: Trước khi truyền tải đến nguyên liệu giấy in, lá buông (Satra) là vật liệu để ghi chép lại tất cả kinh sách Phật giáo, tri thức dân gian, và văn học dân gian. Trong đó, quan trọng nhất trong kinh sách Phật giáo là bộ Tam tạng kinh điển. Người Khmer thời xưa có cách ghi chép như: viết trên tảng đá và sau đó ghi trên lá buông, nên từ đó kinh lá buông được ra đời. Kinh lá buông là di sản văn hóa có giá trị rất quan trọng đối với Phật giáo Nam tông Khmer và văn hóa truyền thống người Khmer Nam Bộ.