Triết lý giáo dục của người Khmer qua tác phẩm văn học dân gian lưu trong lá Buông (Trường hợp truyện Sop Pă Sât) (NCS. Tăng Văn Thòn)

Tóm tắt: Tìm hiểu quan niệm về triết lý giáo dục qua tác phẩm văn học dân gian của người Khmer Nam Bộ được lưu giữ trong lá buông qua truyện “Sop Pă Sât” mang ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp cơ sở lý luận cho những người nghiên cứu như: xu hướng sáng tác của tác giả dân gian, nội dung truyện, ý nghĩa truyện, giá trị của lá buông trong việc giáo dục,… Ngoài ra người nghiên cứu còn tiếp cận được nhiều kiến thức dân gian như: văn hóa dân gian, cách thức giải quyết vấn đề của dân gian, phương thức giáo dục con người trong dân gian.