Kinh lá Buông – Triết lý sống của người Khmer (Đinh Thị May: Thích Nữ Huệ Lộc)

Tóm tắt: Kinh lá Buông không chỉ bộ kinh đặc trưng của Phật giáo Nam tông Khmer, nó còn là triết lý sống của người Khmer. Vì từ khi mới được sinh ra, người Khmer đã có nhu cầu đến chùa, không chỉ đến học kinh, học chữ, mà trên hết họ cách làm người. Triết lý trên Kinh lá Buông đã từng bước góp phần định hướng cho người Khmer có lối sống đạo đức lành mạnh, biết hiếu thuận và làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ, cũng như bổn phận của người công dân trong xã hội. Các vị sư là người đứng ra dạy cho họ những điều cơ bản ấy. Chư sư được mọi người tôn kính, không chỉ họ là trưởng tử Như Lai, tuân thủ giới luật Phật chế, mà họ còn là người mẫu mực và có đạo đức nhất trong xã hội. Họ là người am hiểu kinh điển, đặc biệt là Kinh lá Buông. Kinh lá Buông không chỉ là những lời Phật dạy, lời tổ dạy, là chân lý mà kinh còn là một nét văn hóa, là nghệ thuật, là triết sống của người Khmer. Chính vì vậy người viết mạnh dạn tìm hiểu đề tài Kinh lá Buông-triết lý sống của người Khmer để có cơ hội hiểu sâu hơn về Kinh lá Buông cũng như triết lý sống của người Khmer nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng.