Chức sắc Phật giáo Khmer ở An Giang trên hành trình khôi phục di sản Kinh lá Buông (TS. Đỗ Cao Phúc, TS. Trần Thị Hạnh Lợi, ThS. Hồ Đăng Lộc)

Tóm tắt: An Giang là tỉnh có 29 dân tộc, trong đó Kinh, Khmer, Hoa, Chăm là bốn dân tộc chủ yếu. Cộng đồng dân tộc Khmer sinh sống lâu đời trên vùng đất An Giang, tập trung đông nhất ở 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên. Dân tộc Khmer ở An Giang có 2 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Lễ hội đua bò Bảy Núi năm 2016, Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên năm 2017. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng này, các chức sắc Phật giáo Khmer có những đóng góp đáng kể… Vì thế, phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Khmer trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh là buông là nhiệm vụ quan trọng với chính quyền ở An Giang, cả nước nói chung trong bối cảnh hiện nay.