Khảo sát một số cấu trúc vị từ trong bộ lá Buông của người Khmer Nam Bộ (TS. Huỳnh Sang)

Tóm tắt: Dưới góc nhìn Ngôn ngữ học Tri nhận , ý niệm của người Khmer về chữ viết trong bộ Lá buông phản chiếu khá rõ nét về tư duy, phong cách hành văn và nét văn hóa trong nghệ thuật truyền dạy kiến thức. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê, mô tả và vận dụng lý thuyết Ngôn ngữ học Cấu trúc để khái quát hóa một số hình thức cấu trúc vị từ trong bộ Lá buông. Khảo sát này, với mong muốn giới thiệu các cấu trúc vị từ đó và xem xét đặc điểm biến đổi phụ âm, nguyên âm và dấu ngữ âm so với cấu trúc hiện nay.