Phát huy giá trị văn hoá Kinh lá Buông trong xây dựng đời sống văn hoá tinh thần của cộng đồng người Khmer ở An Giang hiện nay (TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, ThS. Nguyễn Thị Hoa Nâu)

Tóm tắt: Một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer theo Phật giáo Nam tông tại Nam bộ nói chung đó là Kinh lá Buông. Theo nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, kinh lá Buông được truyền vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau, chủ yếu từ Campuchia. Trong kinh lá Buông chứa đựng giá trị về kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật, văn học, Phật giáo và có ý nghĩa tri thức quan trọng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer. Từ việc thừa hưởng kỹ thuật biên kinh trên lá của các dân tộc Nam Á, cộng đồng người Khmer vùng biên giới của tỉnh An Giang đã không ngừng gìn giữ, lưu truyền và phát huy nghệ thuật độc đáo này qua nhiều thế hệ. Để gìn giữ và lưu truyền những giá trị quí báu của kinh lá Buông, bài viết giới thiệu về một số những giá trị của kinh lá Buông, từ đó có những khuyến nghị về công tác bào tồn và phát huy những giá trị đó trong đời sống của cộng đồng người Khmer ở An Giang hiện nay.