Kinh lá Buông – Báu vật trong kho tàn văn hoá của người Khmer (ThS. NCS Nguyễn Thanh Tùng (Thích Tâm Thông), NNC. Nguyễn Tùng Thảo Chi)

Tóm tắt: Kinh lá Buông là nét văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Khmer tại An Giang, là di sản thành văn đầu tiên của Phật giáo Nam tông tại Việt Nam. Kỹ thuật chế tác kinh lá Buông được thực hiện thủ công, không chỉ đơn giản là một kỹ thuật thuần túy, mà đối với đồng bào Khmer, đó là một kho báu quý giá mà lớp lớp thế hệ cha ông đã truyền lại. Đặc biệt, kinh lá Buông còn là một trong những bộ kinh sớm nhất, minh chứng cho thời kỳ hình thành và phát triển của loại hình kinh điển Phật giáo. Kinh lá Buông đã lưu giữ lại những giá trị lịch sử, đời sống tinh thần của người Khmer. Đồng thời, nó cũng là một bộ phận quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer, ghi chép lại nhiều kinh Phật quý giá. Kỹ thuật chế tác kinh lá Buông và bộ kinh lá Buông đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, cấu thành nên văn hóa Việt Nam phong phú mà đậm nét riêng.