Kinh lá Buông trong đời sống tinh thần của người Khmer Nam Bộ và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay (TS. Nguyễn Trung Hiếu , ThS. Lâm Thị Mai Sương Tú)

Tóm tắt: Trên thế giới có nhiều quốc gia sử dụng lá của các cây họ Cọ để lưu lại chữ viết trước khi họ biết sử dụng giấy. Một số quốc gia vùng Nam Á và Đông Nam Á đã sử dụng kinh lá như một hình thức lưu trữ kinh Phật; kinh lá Buông cũng nằm trong hệ thống kinh lá và được hình thành trong quá trình truyền bá Phật giáo. Kinh lá Buông được xem như tài sản quý giá của người Khmer Nam Bộ, được cất giữ cẩn thận và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với Phật giáo Nam tông, kinh lá Buông có một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Vì vậy, kinh lá Buông hiện diện trong các nghi lễ quan trọng của cộng đồng ở chùa, các nghi lễ tại gia và phum, sóc. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu khái quát về lịch sử hình thành kinh lá Buông trong quá trình truyền bá Phật giáo. Đồng thời, khẳng định lại vai trò của kinh Lá buông trong đời sống tinh thần của người Khmer. Qua đó, xem xét một số vấn đề về bảo tồn kinh lá Buông trong bối cảnh hiện nay và đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn kinh Lá buông.