Kinh lá Buông: Hiện trạng và giải pháp bảo tồn (ĐĐ.ThS Thích Thiện Mãn)

Tóm tắt: Người dân Khmer đã viết những câu chuyện thần thoại, mẫu truyện cổ tích, truyền thuyết, văn thơ,… trên lá Buông hoặc khắc trên bia đá. Tiếp nối tinh thần viết tam tạng kinh điển Pāli trên lá Buông trong kỳ kiết tập lần thứ tư, chư Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Nam bộ đã sử dụng lá Buông ngoài việc ghi chép tam tạng kinh điển Nam truyền còn viết những triết lý sống hay thơ văn Phật giáo,… để truyền dạy cho hàng đệ tử xuất gia, tín đồ Phật tử Khmer nói riêng và mọi người nói chung. Tuy nhiên, sự tàn phá từ chiến tranh, cùng với việc thiếu nghệ nhân viết chữ trên lá Buông, và sự phát triển của nền kỹ thuật in ấn và mạng lưới website,… dẫn đến việc biên khắc kinh lá Buông ngày một suy giảm. Chính vì thế, công tác đánh giá, đề xuất và thực thi giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá – nghệ thuật kinh lá Buông là điều rất cần thiết hiện nay và mai sau.