Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Kinh lá Buông trên địa bàn tỉnh An Giang (Trần Văn Đông, Huỳnh Hồng Phượng)

Tóm tắt: Toàn tỉnh An Giang có 65 ngôi chùa Phật giáo Nam tông của dân tộc Khmer tập trung ở hai huyện miền núi Trị Tôn và Tịnh Biên, ngoài ra các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú cũng có từ 1 đến 3 chùa. Trong các chùa trên, chùa nào cũng lưu giữ ít nhất 01 bộ Kinh lá Buông, nhiều nhất là chùa Xvayton (thị trấn Tri Tôn) có trên 100 bộ Kinh lá Buông, cũng chính từ ngôi chùa cổ này các vị sư sãi đã biên chép Kinh lá Buông và truyền thừa cho đến nay. Việc bảo tồn và lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp thẩm quyền công nhận kỹ thuật viết chữ trên kinh lá Buông là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là hết sức cần thiết.