Bảo tồn Kinh lá Buông: Từ truyền thống đến hiện đại (ĐĐ.ThS Thiên Giả: Thạch Dương Trung)

Tóm tắt: Kinh lá buông (KLB) là một trong những hình thức lưu trữ bằng văn bản sớm nhất có một vị trí nổi bật trong số các nguồn lịch sử về di sản văn hóa của Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng và của dân tộc Khmer nói riêng. Cho đến khi sự ra đời của giấy in, các bản Kinh lá buông phục vụ chức năng chính về gín giữ giáo lý Phật giáo và văn học kinh điển.

Thật không may các bản Kinh lá buông dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết và nhất là côn trùng tấn công khi so sánh với các phương tiện khác được chọn để bảo quản thông tin. Do đó, các bản KLB hiện có chỉ mới hơn hai hoặc ba thế kỷ. các bản KLB này không chỉ đóng vai trò vai trò chính trong việc bảo tồn kinh điển Phật giáo và văn học cổ điển mà còn tham gia trách nhiệm quan trọng trong việc tiếp tục gìn giữ truyền thống có ảnh hưởng đáng kể đến việc bảo tồn Kiến thức truyền thống của dân tộc Khmer. Do đó, bài viết được thực hiện trong bối cảnh này nhằm mục đích để khám phá các phương thức bảo quản và tiếp cận các bản KLB tại các chùa Nam Tông Khmer hiện nay. Từ đó, đề xuất các phương thức bảo tồn bao gồm cả phương thức truyền thống và môi trường công nghệ kỹ thuật số hiện đại, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer.