Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Kinh lá Buông của đồng bào Khmer tại tỉnh An Giang theo quan điểm “Phát triển bền vững” (ThS. Đào Văn Trưởng)

Tóm tắt: Di sản văn hóa Kinh lá Buông của đồng bào Khmer tại tỉnh An Giang là tài sản tinh thần, tư liệu quý giá, chứa đựng những giá trị hết sức đặc sắc về lịch sử, văn hóa, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật, kỹ thuật, mỹ thuật chế tác, tư tưởng, triết lý, đời sống, nhân sinh quan Phật giáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Trên cơ sở đó, bài viết tập trung nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Kinh lá Buông của đồng bào Khmer tại tỉnh An Giang. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Kinh lá Buông theo quan điểm “Phát triển bền vững”.