Nhận thức của sinh viên Khmer tại trường Đại học Trà Vinh về Kinh lá Buông và việc bảo tồn Kinh lá Buông (Lê Thị Diễm Phúc)

Tóm tắt: Kinh lá Buông là một tài sản văn hóa vô cùng quý giá của người Khmer Nam Bộ. Trước những biến đổi của đời sống xã hội, việc bảo tồn kinh lá Buông cũng đứng trước những thách thức. Và nhiệm vụ bảo tồn kinh lá Buông cũng được đặt ra rất cấp thiết. Người nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát với 100 sinh viên Khmer trường Đại học Trà Vinh để tìm hiểu về nhận thức của nhóm đối tượng này đối với kinh lá Buông và việc bảo tồn kinh lá Buông. Kết quả cho thấy, phần lớn sinh viên được khảo sát biết đến kinh lá Buông trong đó có cả những sinh viên có thể đọc và nghiên cứu trên kinh lá Buông. Bên cạnh đó, việc bảo tồn kinh lá Buông cũng được các sinh viên này cho rằng rất quan trọng. Dựa trên những kết quả khảo sát được, người viết cũng đưa ra những đề xuất cho việc bảo tồn kinh lá Buông phù hợp với tình hình thực tế.