Bảo tồn và phát huy di sản Kinh lá Buông (Nguyễn Trọng Thanh)

Tóm tắt: Kinh lá buông của người Khmer là một trong những tài liệu quý, hiếm của Phật giáo Nam Tông. Nó được xem là minh chứng cho thời kỳ hình thành và phát triển của loại hình kinh điển Phật giáo. Kinh lá buông nằm trong hệ thống kinh lá phổ biến của Phật giáo Theravada vùng Đông Nam Á và Nam Á. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu tư liệu. Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã tìm hiểu được nguồn gốc, kỹ thuật chế tác kinh lá buông của người Khmer tại tỉnh An Giang. Nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển kinh lá buông của người Khmer tại An Giang. Qua đó, chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về các giá trị chứa trong kinh lá buông và kỹ thuật chế tác đặc sắc của loại hình kinh tạng này. Đồng thời, chúng ta có thể nhìn nhận tầm quan trọng của kinh lá buông trong đời sống Phật giáo đồ Nam Tông Khmer, mà các giá trị này cần phải được bảo tồn và phát triển.