Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Kinh lá Buông gắn với phát triển du lịch bền vững (TS. Đào Vĩnh Hợp)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông vốn là tri thức, kỹ thuật độc đáo của người Khmer và Phật giáo Nam Tông. Hiện nay, nguồn di sản văn hóa này còn được lưu giữ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có An Giang. Bài viết nghiên cứu về di sản được công nhận cấp quốc gia của tỉnh An Giang nói chung cùng huyện Tri Tôn – nơi có di sản “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” (được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia) và “chùa Xà Tón” (được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia). Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng và thực trạng khai thác giá trị di sản gắn phát riển du lịch trong thời gian qua, bài viết đề xuất giải pháp nhằm gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản Kinh Lá Buông với hệ thống di sản văn hóa cấp quốc gia đã được công nhận phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện, tỉnh và vùng.