Bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông (Nguyễn Thị Uyển)

Tóm tắt: Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một vấn đề được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các nhà khoa học và mọi tầng lớp trong xã hội. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII cũng đã nêu ra: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Việc giữ gìn bản sắc dân tộc là một việc làm cần thiết để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dành những điều quý báu trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đồng bào Khmer An Giang đã trao truyền cho thế hệ con cháu hôm nay một di sản vô cùng quý báu là “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông” đây là di sản văn hóa phi vật thể chứa đựng tất cả những tinh túy, truyền thống những giá trị bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer qua những cuốn kinh lá buông được lưu giữ. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để bảo tồn và phát huy được giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống xã hội nói chung và cộng đồng dân tộc Khmer nói riêng.