Kinh lá Buông trong bối cánh đương đại: Bài học kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn (TS. Nguyễn Thị Thanh Xuyên)

Tóm tắt: Giá trị của kinh lá buông thể hiện trên nhiều khía cạnh của yếu tố tôn giáo, tri thức địa phương, y học dân tộc, văn học dân gian. Kinh lá buông của cộng đồng Khmer ở tỉnh An Giang là ký ức văn hóa, thể hiện giá trị lịch sử và văn hóa tộc người, với sức sống bền bỉ trường tồn qua thời gian dài. Hiện nay, bảo tồn kinh lá buông là nhiệm vụ cấp bách nhằm gìn giữ nguyên vẹn hiện vật kinh lá buông và hệ thống hóa tri thức, kiến thức đa dạng của nhiều thế hệ đã hội tụ trên kinh lá buông. Do đó, bài viết này khám phá một số quan điểm tiếp cận bảo tồn văn hóa và kinh nghiệm bảo tồn kinh lá buông ở một số quốc gia Đông Nam Á và Nam Á. Từ đó, đánh giá kinh nghiệm bảo tồn kinh lá buông, xem xét thế mạnh và bất lợi trong bảo tồn kinh lá buông của cộng đồng Khmer ở tỉnh An Giang. Nhờ vậy, có thể cung cấp một số giải pháp đa chiều, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực bảo tồn kinh lá buông.