Kinh lá Buông của Phật giáo Nam tông Khmer vấn đề thực trạng và ý kiến đề xuất (ĐĐ.ThS.NCS Châu Hoài Thái

Tóm tắt: kinh lá buông là một loại văn bản ghi chép kinh tạng Phật giáo Nam tông Khmer bằng kỹ thuật truyền thống và bút pháp mang tính mỹ thuật cao của người Khmer Nam Bộ. Tuy nhiên, hiện nay việc bảo tồn và phát huy giá trị của các bộ kinh cổ viết trên lá buông vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết này chúng tôi phân tích thực trạng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh lá buông, đồng thời đề xuất các ý kiến để Nhà nước và Giáo hội có các quyết sách trong nâng cao hiệu quả quản lý, tôn vinh các giá trị quan trọng này.