Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Kinh lá Buông (TS. Đặng Thị Minh Phượng, ThS.NCS Ngô Thị Cẩm Liên)

Tóm tắt: Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer An Giang là một loại tri thức dân gian, bên trong ẩn chứa một kho tàng vô giá của tri thức nhân loại đó chính là Kinh Phật. Kinh Phật được người Khmer viết trên lá của cây Buông, gọi là Kinh lá Buông. Kinh lá Buông là di sản văn hóa đặc sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer và phật tử Phật giáo Nam Tông. Từ năm 2017, tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer vùng Bảy Núi được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kinh lá Buông thể hiện những giá trị về kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật cao của người Khmer. Kinh lá Buông thể hiện nét văn hóa độc đáo từ việc chọn lá, cách phơi lá, cách chế biến và sử dụng bột đen làm nổi bật các con chữ. Trải qua nhiều thế kỷ, do nhiều lý do chủ quan và khách quan, đến nay Kinh lá Buông dần bị mai một. Chính vì vậy, việc đề xuất những giải pháp cụ thể để bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Kinh lá Buông là một trong những nhiệm vụ cần thiết. Trong bài viết này, từ việc khái quát những vấn đề cơ bản về lịch sử hình thành, cách khắc Kinh chữ đặc biệt thể hiện trên lá Buông, chúng tôi tập trung làm rõ những biện pháp cụ thể để bảo tồn Kinh lá Buông.